PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU ZNAKA ZABRANE PUŠENJA I ZNAKA DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO U ODREĐENOM PROSTORU

Za preuzimanje celog teksta kliknite ovde


Na osnovu člana 11. stav 3, člana 14. stav 5. i člana 23. stav 2. Zakona o zaštiti
stanovništva od izloženosti duvanskom dimu ("Službeni glasnik RS", broj 30/10),
Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU ZNAKA ZABRANE PUŠENJA I ZNAKA DA JE
PUŠENJE DOZVOLJENO U ODREĐENOM PROSTORU, NAČINU ISTICANJA
TIH ZNAKOVA, OBRASCU IZVEŠTAJA O POVREDI ZABRANE PUŠENJA,
VRSTI POTREBNIH DOKAZA O PUŠENJU I NAČINU NA KOJI SE ONI
PRIKUPLJAJU I NA KOJI SE UTVRĐUJE PRISUSTVO DUVANSKOG DIMA U
PROSTORU U KOME JE PUŠENJE ZABRANJENO, KAO I O OBRASCU ZA
NAPLATU NOVČANE KAZNE NA LICU MESTA
(Sl. glasnik RS br. 73/10)

Osnovni tekst na snazi od 20/10/2010 , u primeni od 20/10/2010

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.


Ovim pravilnikom uređuju se: oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja (podaci, kao i
upozorenja koja se unose u znak zabrane pušenja), odnosno znaka da je pušenje dozvoljeno u
određenom prostoru; način isticanja tih znakova; obrazac izveštaja o povredi zabrane
pušenja; vrsta potrebnih dokaza o pušenju i način na koji se oni prikupljaju i na koji se
utvrđuje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i obrazac
kojim se naplaćuje novčana kazna na licu mesta.


II. ZNAK ZABRANE PUŠENJA I ZNAK DA JE PUŠENJE DOZVOLJENO


1. Oblik i sadržaj znaka zabrane pušenja


Član 2.


(1) Znak koji se koristi za označavanje zatvorenog radnog i javnog prostora, kao i drugog
prostora u kome je pušenje zabranjeno u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od
izloženosti duvanskom dimu (u daljem tekstu: Zakon) ima oblik pravougaonika formata
A4 (210 mm x 297 mm), sa krugom prečnika 168 mm i kosom trakom (prečnik kruga)
položenom pod uglom od 45 stepeni u odnosu na horizontalni prečnik kruga i simbolom
upaljene cigarete dimenzija 105 mm x 14 mm unutar kruga položene ispod kose trake pod
uglom od 90 stepeni u odnosu na kosu traku.
(2) Na gornjem polu znaka, iznad kruga, ispisan je tekst: "ZABRANJENO PUŠENJE".
(3) Na donjem polu znaka, ispod kruga, ispisan je tekst: "ZA KRŠENJE OVE ZABRANE
IZRIČE SE NOVČANA KAZNA PROPISANA ZAKONOM".
(4) Tekst koji se ispisuje na gornjem i donjem polu znaka iz st. 2. i 3. ovog člana ispisan
je slovima veličine 9 mm, ćiriličkim pismom, odnosno drugim jezikom i pismom koji su
u službenoj upotrebi u skladu sa propisima o službenoj upotrebi jezika i pisama u
Republici Srbiji.
(5) Unutrašnjost kruga i površine znaka van kruga je bele boje; ivica kruga i kosa traka
(prečnik kruga) širine su 15 mm i crvene su boje; simbol upaljene cigarete je bele i
crne boje (konture cigarete i duvanskog dima); slova znaka su crne boje.
(6) Grafički prikaz znaka zabrane pušenja odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov
sastavni deo ( Prilog 1).


Član 3.


Znak koji se koristi za označavanje zabrane pušenja u vozilima javnog prevoza, osim za
označavanje zabrane pušenja u taksi vozilima, u skladu sa Zakonom, ima izgled utvrđen u
članu 2. ovog pravilnika, s tim što su njegove dimenzije sledeće:
- oblik pravougaonika je formata A5 (148 mm x 210 mm), sa krugom prečnika 90 mm i
kosom trakom (prečnik kruga) položenom pod uglom od 45 stepeni u odnosu na
horizontalni prečnik kruga i simbolom upaljene cigarete dimenzija 50 mm x 8 mm unutar
kruga položene ispod kose trake pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kosu traku;
- slova teksta koji se ispisuje na gornjem i donjem polu znaka veličine su 7 mm;
- ivica kruga i kosa traka (prečnik kruga) širine su 15 mm.


Član 4.


Znak koji se koristi za označavanje zabrane pušenja u taksi vozilima, kao i za označavanje
stolova, šankova i drugih površina na kojima se služi hrana ili piće u ugostiteljskim
objektima, odnosno delovima ugostiteljskih objekata u kojima je zabranjeno pušenje, u
skladu sa Zakonom, ima izgled utvrđen u članu 2. ovog pravilnika, s tim što su njegove
dimenzije sledeće:
- oblik pravougaonika formata je A7 (74 mm x 105 mm), sa krugom prečnika 45 mm i kosom
trakom (prečnik kruga) položenom pod uglom od 45 stepeni u odnosu na horizontalni
prečnik kruga i simbolom upaljene cigarete dimenzija 25 mm x 4 mm unutar kruga
položene ispod kose trake pod uglom od 90 stepeni u odnosu na kosu traku;
- slova teksta koji se ispisuje na gornjem i donjem polu znaka veličine su 6 mm;
- ivica kruga i kosa traka (prečnik kruga) širine su 8 mm.


2. Oblik i sadržaj znaka da je pušenje dozvoljeno


Član 5.


(1) Znak koji se koristi za označavanje prostora u kome je pušenje dozvoljeno, u skladu sa
Zakonom, ima oblik pravougaonika formata A4 (210 mm x 297 mm), sa krugom prečnika 168
mm i simbolom upaljene cigarete dimenzija 105 mm x 14 mm unutar kruga.
(2) Na gornjem polu znaka, iznad kruga, ispisan je tekst: "DOZVOLJENO PUŠENJE",
slovima veličine 9 mm, ćiriličkim pismom, odnosno drugim jezikom i pismom koji su u
službenoj upotrebi u skladu sa propisima o službenoj upotrebi jezika i pisama u
Republici Srbiji.
(3) Unutrašnjost kruga i površine znaka van kruga je crne boje; ivica kruga je širine 15
mm i crvene je boje; simbol upaljene cigarete je bele i crne boje (konture cigarete i
duvanskog dima); slova znaka su bele boje.
(4) Grafički prikaz znaka da je pušenje dozvoljeno odštampan je uz ovaj pravilnik i
čini njegov sastavni deo ( Prilog 2).


Član 6.


Znak koji se koristi za označavanje stolova, šankova i drugih površina na kojima se
služi hrana ili piće u ugostiteljskim objektima, odnosno delovima ugostiteljskih
objekata u kojima je pušenje dozvoljeno, u skladu sa Zakonom, ima izgled utvrđen u članu
5. ovog pravilnika, s tim što su njegove dimenzije sledeće:
- oblik pravougaonika formata je A7 (74 mm x 105 mm), sa krugom prečnika 45 mm i
simbolom upaljene cigarete dimenzija 25 mm x 4 mm unutar kruga;

- slova teksta koji se ispisuje na gornjem polu znaka veličine su 6 mm;

- ivica kruga je širine 8 mm.


3. Način isticanja znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno


Član 7.


(1) Znak zabrane pušenja iz člana 2. ovog pravilnika ističe se na svim ulaznim vratima
svakog zatvorenog radnog i javnog prostora, kao i drugog prostora u kome je zabranjeno
pušenje, u skladu sa Zakonom, kao i na vidnim mestima unutar radnih i javnih prostora,
odnosno unutar svakog pojedinačnog radnog i javnog prostora (kancelarija, kabinet, soba
i dr.).
(2) Znak zabrane pušenja propisan članom 2. ovog pravilnika ističe se i u
funkcionalnom delu prostora koji se ne smatra zatvorenim javnim prostorom, u kome se
obavljaju delatnosti: zdravstvene zaštite, vaspitanja i obrazovanja, društvene brige o
deci, socijalne zaštite, uključujući i dvorišni prostor, kao i otvoreni prostor za
održavanje pozorišnih, bioskopskih i drugih vrsta predstava.
(3) Znak zabrane pušenja u funkcionalnom delu prostora ističe se na ulazu u ovaj
prostor, kao i na odgovarajućem broju mesta u okviru ovog prostora, u plastičnom
zaštitnom omotu na nosećoj konstrukciji znaka koja je dizajnirana prema bezbednosnim i
stilskim zahtevima neposrednog okruženja.
(4) Kod isticanja znaka zabrane pušenja na nosećoj konstrukciji iz stava 3. ovog člana
mora se voditi računa da položaj, mesto i visina postavljenog znaka omogućavaju
nesmetano obavljanje delatnosti, kao i bezbednost zaposlenih, korisnika i drugih lica.


Član 8.


Znak zabrane pušenja propisan članom 3. ovog pravilnika ističe se na svim ulaznim
vratima u vozila javnog prevoza, na vidnim mestima unutar tih vozila, a ukoliko vozilo
poseduje dva ili više odeljaka i u svim odeljcima.


Član 9.


(1) Znak zabrane pušenja propisan članom 4. ovog pravilnika ističe se na ulaznim
vratima taksi vozila, na vidnim mestima unutar taksi vozila, kao i na svim stolovima,
šankovima i drugim površinama na kojima se služi hrana ili piće u ugostiteljskim
objektima, odnosno delovima ugostiteljskih objekata u kojima je zabranjeno pušenje, u
skladu sa Zakonom.
(2) Kod isticanja znaka zabrane pušenja u taksi vozilima mora se voditi računa da
položaj, mesto i visina postavljenog znaka omogućavaju nesmetano obavljanje delatnosti,
odnosno ne ugrožavaju bezbednost saobraćaja taksi vozila, korisnika taksi vozila, kao i
drugih lica u saobraćaju.


Član 10.


Znak da je pušenje dozvoljeno, u skladu sa Zakonom, propisan članom 5. ovog pravilnika,
ističe se na ulaznim vratima svakog zatvorenog radnog i javnog prostora u kome je
pušenje dozvoljeno, kao i na ulaznim vratima prostorije u kojoj je pušenje dozvoljeno.


Član 11.


Znak da je pušenje dozvoljeno, u skladu sa Zakonom, propisan članom 6. ovog pravilnika,
ističe se na svakom stolu, šanku i drugoj površini na kojima se služi hrana ili piće u
ugostiteljskim objektima, odnosno delovima ugostiteljskih objekata u kojima je pušenje
dozvoljeno.


III. IZVEŠTAJ O POVREDI ZABRANE PUŠENJA


Član 12.


(1) Odgovorno lice za kontrolu zabrane pušenja, odnosno lice koje je zadužio da u
njegovo ime kontroliše zabranu pušenja, sačinjava izveštaj o povredi zabrane pušenja, u
skladu sa Zakonom.
(2) Obrazac izveštaja iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov
sastavni deo ( Obrazac 1).


IV. VRSTE POTREBNIH DOKAZA O PUŠENJU I NAČIN NA KOJI SE ONI
PRIKUPLJAJU


Član 13.


(1) U vršenju inspekcijskog nadzora, inspektor je ovlašćen da pregleda prostor,
odnosno prostorije i sva mesta u kojima je zabranjeno pušenje, odnosno da prikupi sve
dokaze kojima se može utvrditi kršenje zabrane pušenja, u skladu sa Zakonom.
(2) Kršenje zabrane pušenja iz stava 1. ovog člana postoji ako je:
1) zatečeno lice sa upaljenom cigaretom;
2) uočeno prisustvo upaljene cigarete;
3) uočeno prisustvo jedne ili više pepeljara;
4) uočeno prisustvo jednog ili više opušaka;
5) uočeno prisustvo duvanskog dima.


Član 14.


(1) U vršenju inspekcijskog nadzora nadležni inspektor prikuplja dokaze o kršenju
zabrane pušenja na sledeće načine:
1) neposrednim ličnim uvidom prostora, prostorije, dela prostorije, odnosno jednog ili
više lica sa upaljenom cigaretom;
2) video ili foto zapisom na kome se može jasno videti prostor, prostorija ili deo
prostorije, odnosno jedno ili više lica sa upaljenom cigaretom, ili prisustvo
pepeljara, opušaka, kao i duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno;
3) merenjem prisustva sitnih čestica iz duvanskog dima (PM2,5) u vazduhu;
4) pismenom izjavom prisutnih lica da je prekršena zabrana pušenja u prostoru u kome
je pušenje zabranjeno.
(2) O svim prikupljenim dokazima, kao i o načinu njihovog prikupljanja, koji su od
značaja za utvrđivanje činjeničnog stanja, inspektor sačinjava zapisnik.


V. OBRAZAC ZA NAPLATU NOVČANE KAZNE NA LICU MESTA ZA PREKRŠENU
ZABRANU PUŠENJA


Član 15.


(1) U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašćen da izrekne novčanu kaznu na
licu mesta, u skladu sa Zakonom.
(2) Obrazac potvrde o naplaćenoj novčanoj kazni na licu mesta odštampan je uz ovaj
pravilnik i čini njegov sastavni deo ( Obrazac 2).


Član 16.


Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i
sadržini znaka zabrane pušenja ("Službeni glasnik RS", broj 13/08).


Član 17.


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
Republike Srbije".
Broj 110-00-243/2010-03
U Beogradu, 6. septembra 2010. godine

Ministar,
prof. dr Tomica Milosavljević, s.r


OBRAZAC 1


Na osnovu člana 14. Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu
("Službeni glasnik RS", broj 30/10) sačinjava se


IZVEŠTAJ O POVREDI ZABRANE PUŠENJA


1. Pravno lice, odnosno preduzetnik kod koga je prekršena zabrana pušenja:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(naziv i adresa pravnog lica, odnosno preduzetnika)
2. Prostor u kome je prekršena zabrana pušenja:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(naziv organizacione jedinice, odnosno oznaka (broj i slično) prostorije)
3. Prekršilac zabrane pušenja:
___________________________________________________________________________________
(ime i prezime prekršioca zabrane pušenja)
4. Vreme i način na koji je utvrđena povreda zabrane pušenja:
___________________________________________________________________________________
(datum i sat)
5. Lice zaduženo za kontrolu pušenja:
___________________________________________________________________________________
(ime i prezime)
6. Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja je:
a) prekršiocu zabrane pušenja usmeno naložilo da prestane sa pušenjem i
prekršilac je postupio po tom nalogu;
b) prekršiocu zabrane pušenja usmeno naložilo da prestane sa pušenjem i s obzirom
da prekršilac nije postupio po tom nalogu, preduzelo je mere za udaljenje prekršioca iz
prostora.
(zaokružiti odgovarajuće slovo)
7. Napomena:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(uneti sve druge relevantne činjenice vezane za zabranu pušenja u ovom prostoru)
Dostaviti: Izveštaj sačinio:
1. Odgovornom licu ____________________________________________
2. Arhivi /potpis lica zaduženog za kontrolu pušenja/
OBRAZAC 2
Naziv nadležnog ministarstva
___________________________________________
_________________________________ inspekcija
Grad, opština ______________________________
Serijska oznaka i broj: _______________________
POTVRDA
Potvrđuje se da je licu _______________________________________________________
(ime i prezime, adresa, mesto, opština, grad i broj lične karte)
naplaćena novčana kazna na licu mesta ________________________________________________
(naziv i adresa pravnog lica, odnosno preduzetnika)
u iznosu od ________________________ (slovima: _______________________________________)
dinara, zbog učinjenog prekršaja iz člana 27. Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti
duvanskom dimu ("Službeni glasnik RS", broj 30/10).
U _____________________ INSPEKTOR
(MP)
Dana __________________ ____________________________

 

Danas su i oni pisali...