Bezbednost saobracaja na putevima

Prekršajni postupak, prekršaji, saobraćajni prekršaji, MUP

Bezbednost saobracaja na putevima

Postod Mr. Law-Max » Uto Avg 18, 2009 4:57 pm

Da li ima neko uporedni pregled izmena i novina izmedju novog Zakona o bezbednost saobracaja na putevima i starog zakona?
Link, tekst, bilo sta :?:
Korisnikov avatar
Mr. Law-Max
 
Postovi: 39
Pridružio se: Sub Jun 13, 2009 11:01 pm

Re: Bezbednost saobracaja na putevima

Postod Tanja Dugonjic » Čet Avg 20, 2009 9:53 am

Nenade,
evo nesto sto sam nasla, mozda ce moci da pomogne. Izvor: Paragraf Lex

Stručni komentar
KOMENTAR NOVOG ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 41/2009
• Zakon u primeni od 11. decembra 2009. godine, a potpuna primena od 11. juna 2010. godine •

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 10.6.2009. godine. Njegova primena je prema članu 353. predviđena počev od 11.12.2009. godine, osim člana 273, koji se primenjuje od 25.7.2009. godine. Time su stvorene pretpostavke da u celini prestanu da važe raniji zakoni i to: Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. list SFRJ", br. 50/88, 63/88 - ispr., 80/89, 29/90 i 11/91 i "Sl. list SRJ", br. 34/92, 13/93 - odluka SUS, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 41/2009 - dr. zakon) i Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik SRS", br. 53/82 - prečišćen tekst, 15/84, 5/86 i 21/90 i "Sl. glasnik RS", br. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 - odluka USRS, 101/2005 - dr. zakon i 41/2009 - dr. zakon) kojima je, još u skladu sa ustavima od 1974. godine, uređena ova materija. Da bi se taj cilj ostvario i Zakon u punoj meri oživotvorio biće potrebno da se obavi više poslova.

Rokovi utvrđeni Zakonom za njegovu primenu

1. VLADA bi do 10.9.2009. godine trebalo da:

- obrazuje Telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima (dalje: Telo za koordinaciju) i imenuje njegove članove;

- obrazuje Agenciju za bezbednost saobraćaja (dalje: Agencija), a potom (do 10.12.2009. godine) da donese akta kojima će odrediti udeo koji se Agenciji izdvaja iz sredstava naplaćenih novčanih kazni za prekršaje, i odrediti visine određenih naknada i cena u vezi sa njenim nadležnostima.

2. AGENCIJA bi u roku od dva meseca trebalo da nadležnim ministarstvima predloži 10 podzakonskih akata radi donošenja propisa na osnovu čl. 121, 203, 204, 205, 222, 225, 239, 240, 249. i 263. Zakona.

3. MINISTAR NADLEŽAN ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE bi do 10.6.2010. godine trebalo da donese bliže propise kojima će realizovati 23 ovlašćenja iz člana 341. zakona.

4. MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE SAOBRAĆAJA bi do 10.6.2010. godine trebalo da donese bliže propise kojima će realizovati 25 ovlašćenja iz člana 342. zakona.

5. MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ZDRAVLJA bi do 10.6.2010. godine trebalo da donese bliže propise kojima će realizovati osam ovlašćenja iz člana 343. zakona.

6. MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE ODBRANE bi do 10.6.2010. godine trebalo da donese bliže propise kojima će realizovati sedam ovlašćenja iz člana 344. zakona.

7. MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE OBRAZOVANJA bi do 10.6.2010. godine trebalo da donese bliže propise kojima će realizovati dva ovlašćenja iz člana 345. st. 1. i 2. zakona.

8. MINISTAR NADLEŽAN ZA UREĐENJE, ODRŽAVANJE I OPREMANJE JAVNOG SKIJALIŠTA I PRUŽANJE USLUGA NA SKIJALIŠTU, UZ SAGLASNOST MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, bi do 10.6.2010. godine trebalo da donese bliže propise kojima će realizovati ovlašćenje iz člana 345. stav 3. zakona.

Zakon sadrži uobičajeno normativno rešenje da će se do donošenja novih podzakonskih propisa, primenjivati propisi doneti na osnovu ranijih zakona, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona.


Međutim, Zakon sadrži i neka osobena prelazna rešenja. Predviđeno je da će, do donošenja podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja iz čl. 341, 342, 343, 344. i 345. Zakona, ostati na snazi pojedini članovi ranijih zakona, taksativno navedeni u članu 348. st. 1. i 2. Zakona. I ovi članovi ranijih zakona - saglasno članu 348, st. 1. i 2, a u vezi sa uvodnim rečenicama čl. 341, 342, 343, 344. i 345. Zakona - trebalo bi da prestanu da važe danom donošenja podzakonskih akata na osnovu ovlašćenja iz navedenih članova Zakona, a najkasnije 10.6.2010. godine, kada ističe rok za donošenje tih podzakonskih akata. Naime, rok od šest meseci za donošenje tih podzakonskih akata utvrđen je pojedinačno u svim uvodnim rečenicama čl. 341. do 345, ali početak tog roka nije utvrđen pojedinačno. Utvrđen je zbirno u članu 348. st. 1. i 2. Zakona, iz koga proizlazi da taj rok od šest meseci počinje da teče danom početka primene ovog zakona (dakle 11.12.2009. godine), što znači da ističe 10.6.2010. godine.

Prema tome, Zakon se primenjuje od 11.12.2009. godine, izuzev člana 273, koji se primenjuje od 25.7.2009. godine, ali bi pretpostavke za njegovu primenu u punom kapacitetu trebalo da budu ispunjene od 11.6.2010. godine. Do tada bi nadležni ministri trebalo da donesu bliže propise za sprovođenje Zakona, čime će realizovati ukupno 66 ovlašćenja sadržanih u odredbama čl. 341. do 345. Zakona. Donošenjem tih podzakonskih akata, najkasnije do 10.6.2010. godine, prestaće da važe i sve odredbe ranijih zakona do tada ostavljene na snazi (ukupno 88 članova).


I do uspostavljanja uslova za funkcionisanje Agencije i obavljanje njenih poslova (iz člana 9. stav 2. Zakona), primenjivaće se odredbe ranijih zakona, ali rok za uspostavljanje tih uslova i koje konkretne odredbe ranijih zakona do ispunjenja uslova ostaju na snazi, nisu bliže određeni Zakonom. Ali, upućujućim odredbama člana 350. Zakona, do isteka jedne godine od uspostavljanja tih uslova odložena je primena niza deskriptivno označenih odredaba Zakona, i to onih koje se odnose na uslove koje mora ispuniti: predavač teorijske nastave, ispitivač, instruktor vožnje, kontrolor tehničkog pregleda, vozač tramvaja i vozač turističkog voza.

Ograničenost važenja izdatih rešenja, potvrda i isprava

Prekluzivnim odredbama člana 351. st. 1. do 8. Zakona ograničeno je vreme važenja izdatih rešenja, potvrda i isprava, tako što je predviđeno da će prestati da važe:

- rešenja (ovlašćenja) za vršenje tehničkih pregleda - po isteku jedne godine od stupanja na snagu podzakonskog akta kojim će biti uređeno vršenje tehničkih pregleda;

- rešenja o ispunjenosti uslova za rad centara za obuku vozača - po isteku jedne godine od stupanja na snagu podzakonskog akta kojim će biti uređeno osposobljavanje vozača;

- rešenja (ovlašćenja) za ispitivanje vozila - po isteku jedne godine od uspostavljanja uslova za funkcionisanje i obavljanje poslova Agencije;

- vozačke dozvole - po isteku roka naznačenog u vozačkoj dozvoli, a najkasnije pet godina po stupanju na snagu Zakona;

- potvrde o poznavanju saobraćajnih propisa - po isteku jedne godine od stupanja na snagu podzakonskog akta kojim će biti uređeno izdavanje vozačkih dozvola;

- dozvole za vozača traktora - po isteku jedne godine od stupanja na snagu podzakonskog akta kojim će biti uređeno izdavanje vozačkih dozvola;

- saobraćajne dozvole, potvrde o privremenoj registraciji vozila, potvrde o registraciji traktora koji je namenjen za radove van poljoprivrede i priključnog vozila koje vuče ovaj traktor - po isteku roka važenja naznačenog u saobraćajnoj dozvoli, odnosno potvrdi;

- potvrde o registraciji vozila na motorni pogon izdate za radnu mašinu, motokultivator, bicikl sa motorom i potvrda o registraciji traktora namenjenog za obavljanje poljoprivrednih radova i priključno vozilo koje vuče ovaj traktor - po isteku jedne godine od stupanja na snagu podzakonskog akta kojim će biti uređeno vršenje tehničkih pregleda.

S obzirom na to da rok za donošenje navedenih podzakonskih akata ističe 10.6.2010. godine, rešenja, potvrde i isprave koje prestaju da važe po isteku jedne godine od stupanja na snagu navedenih akata moći će da važe maksimalno do 18.6.2011. godine.


Razume se, za onoliko vremena za koliko ti podzakonski akti budu doneti pre isteka krajnjeg roka, skratiće se i maksimalno mogući rok važenja navedenih rešenja, potvrda i isprava. Ukoliko bi rok za donošenje tih podzakonskih akata bio prekoračen, maksimalni rok važenja rešenja, potvrda i isprava bi se produžio za vreme prekoračenja.

Članom 349. Zakona predviđeno je da će se njegove odredbe koje se tiču kaznenih poena primenjivati danom početka primene propisa o prekršajima kojim se uređuje izricanje kaznenih poena. Inače, kazneni poeni, kao vrsta kazne, predviđeni su odredbama čl. 28. i 34. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 i 116/2008). Taj zakon, saglasno članu 308, trebalo bi da počne da se primenjuje od 1.1.2010. godine, što znači da će se tek posle tog datuma stvoriti uslovi za početak izricanja kaznenih poena predviđenih odredbama Zakona.

Zakonom je određeno i pod kojim uslovima kandidati za vozače mogu završiti započetu (nedovršenu) obuku za upravljanje vozilima određenih kategorija, radi dobijanja vozačke dozvole (član 351. st. 9. do 11). Uređeno je i pitanje primene ranijih i novog zakona na prekršaje i privredne prestupe učinjene pre stupanja na snagu ovog zakona, odnosno na ranije započete postupke zbog prekršaja i privrednih prestupa (član 352).

Novine u Zakonu

Važnije novine u Zakonu, pre svega značajne za određene kategorije pravnih lica i učesnika u saobraćaju na putevima, primeniće se od 25.7.2009. godine, odnosno posle 10.12.2009. godine, a najveći deo njih posle 10.6.2010. godine, kada ističe rok za kompletiranje podzakonske regulative.

1. Radi usklađivanja faktičkog stanja sa odredbama člana 273. Zakona, kao i odredbama Uredbe o obavezi registracije motornih vozila kojima upravljaju lica sa prebivalištem u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 28/2009), počev od 25.7.2009. godine biće iz saobraćaja isključivana vozila čija registracija nije usaglašena sa ovima propisima i vozačima tih vozila oduzimaće se nepropisne registarske tablice.


2. Da bi se uspostavio novi sistem bezbednosti saobraćaja, obezbedila koordinacija i izvršila preraspodela nadležnosti predviđena Zakonom, obrazovaće se Telo za koordinaciju i Agencija kao i doneti petogodišnja Nacionalna strategija i godišnji Nacionalni plan.

3. U cilju delotvornijeg praćenja bezbednosti saobraćaja razviće se jedinstvena baza podataka, propisane podatke za tu bazu Agenciji će dostavljati i nedržavni subjekti, a informacije o obeležjima bezbednosti saobraćaja iz te baze biće javne i dostupne svima pod jednakim uslovima, osim onih čije objavljivanje je zakonom zabranjeno.

4. Od sredstava od novčanih kazni koja će pripadati jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj izvršen (30% od ukupnih tih sredstava) polovina će morati da se koristi za popravljanje saobraćajne infrastrukture te jedinice lokalne samouprave, a polovina za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja.

5. Dosadašnja pravila bezbednosti saobraćaja dopunjavaju se novim pravilima, kao što su:

- preciznije utvrđene obaveze vozača prema pešacima (čl. 23. do 26);

- zabrana upotrebe mobilnog telefona, osim uz opremu koja omogućava da se zbog upotrebe ne koriste ruke (član 28);

- zabrana stavljanja u promet i upotrebe tzv. antiradara (član 29);

- obaveza upotrebe sigurnosnog pojasa na svim sedištima, ukoliko su pojasevi ugrađeni ili postoje mesta za njihovu ugradnju (član 30. stav 1);

- kada učestvuju u saobraćaju na putu, u putničkom, teretnom vozilu i autobusu se mora nalaziti odgovarajući svetloodbojni prsluk (član 30. stav 2);

- zabrana prevoza na prednjem sedištu lica koje je nesposobno da upravlja svojim postupcima zbog uticaja alkohola, psihoaktvnih supstanci ili iz drugih razloga (član 31. stav 1);

- obaveza prevoza deteta do tri godine starosti u bezbednosnom sedištu, odnosno korpi, osim u vozilima za javni prevoz putnika (član 31. stav 2);

- zabrana vozaču da naglo menja način vožnje (član 32);

- zabrana nasilničke vožnje, posebno definisane Zakonom (član 41);

- smanjenje opšteg ograničenja brzine u naseljenom mestu sa 60 na 50 kilometara na čas, uz mogućnost drukčijih ograničenja (član 43);

- pojedine izmene posebnih ograničenja brzine (čl. 44. i 45. stav 1);

- obavezni graničnik brzine (ne dozvoljava kretanje brzinom većom od 10 km/čas od ograničenja) za autobuse i teretna vozila najveće dozvoljene mase preko 7.500 kg, koja su proizvedena, odnosno prvi put registrovana u Republici Srbiji posle stupanja na snagu Zakona, kao i obaveza njihovog namenskog korišćenja (član 45. st. 2. i 3);

- preciznija pravila saobraćaja na raskrsnici (čl. 48. i 49);

- obaveza uključivanja svih pokazivača pravca u Zakonom određenim slučajevima (član 61);

- obaveza vozača da neprekidno obezbeđuje mesto na kome je prinudno zaustavio vozilo (član 63);

- pravila o načinu parkiranja i drugog postupanja na parkingu (član 65);

- obavezivanje vlasnika da preduzme Zakonom propisane mere u slučaju ostavljanja vozila na putu (član 68);

- obaveza uključivanja kratkih svetala danju (član 77);

- zabrana upotrebe zadnjih svetala za maglu u uslovima normalne vidljivosti (član 79. stav 2);

- obaveza vozača motocikla, mopeda, tricikla i četvorocikla da nosi zaštitnu kacigu (član 91);

- posebne obaveze vozača u slučaju zastoja na autoputu (član 104);

- preciznija pravila saobraćaja vozila sa pravom prvenstva prolaza (čl. 108. do 110), upotrebe žutog rotacionog svetla, proširene na traktore i radne mašine na putu i na vozila za vanredni prevoz (član 111) i posebne obaveze vozača u slučaju vršenja vanrednog prevoza (član 115).

6. Promene koje se odnose na saobraćajnu signalizaciju svode se na: izdvajanje posebne kategorije znakova obaveštenja za vođenje saobraćaja; propisivanje svojstava svetlosnih oznaka na putu (svetla, refleksna stakla ili reflektujuće materije); uvođenje kategorije znakova sa izmenljivim sadržajem, svetlosnih znakova za kontrolu pristupa vozila, za regulisanje kretanja tramvaja i za regulisanje kretanja vozila određenom brzinom, kojima se preporučuje određena brzina kretanja vozila; obeležavanje mesta na kome se izvode radovi na putu i prepreka na putu, sa svetlosnim saobraćajnim znakovima kojima se vrše ta obeležavanja.

7. Novine u segmentu tehničkog regulisanja saobraćaja odnose se na pešačke i zone usporenog saobraćaja, zone "30", zone škola, zaštitu životne sredine, tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja i znakove i naredbe koje izdaju ovlašćena lica.

8. Saglasno načelu ekonomičnosti, u slučaju kad ovlašćeno lice ne vrši uviđaj, vozač odnosno drugi učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta dužan je da popuni Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, a evidenciju o takvim nezgodama dužna su da vode osiguravajuća društva i da o tome dostavljaju mesečne izveštaje MUP-u i Agenciji.

9. Novine koje se odnose na vozače svode se na to da su uvedene probne vozačke dozvole za lica sa navršenih 17 godina života (važe do punoletstva). Vozačke dozvole izdaju se za 17 kategorija vozila, u skladu sa standardima postavljenim u direktivama Evropske unije. Razlozi za oduzimanje vozačke dozvole taksativno su određeni. Sadržaj alkohola u krvi ne sme biti veći od 0,30 mg/ml. Izvršena je kategorizacija vozača prema stepenu alkoholisanosti i, zavisno od toga, predviđene su odgovarajuće sankcije. Najvažnija novina koja se odnosi na profesionalne vozače koji upravljaju određenim kategorijama vozila je da moraju da imaju licencu za bavljenje tim zanimanjem, sa rokom važenja od 5 godina (izdavaće je Agencija). Vozači koji obavljaju te poslove ili su stekli ovo pravo do stupanja na snagu Zakona moraće da pribave licencu najkasnije u roku od pet godina od dana stupanja na snagu Zakona. Privredno društvo i drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, dužni su da obezbede da poslove profesionalnog vozača obavljaju vozači koji poseduju licencu.

10. Osposobljavanje za vozače uređeno je tako da program teorijske obuke i bliže propise o načinu sprovođenja teorijske i praktične obuke donosi ministar unutrašnjih poslova. Uvedena je i obaveza da se pre početka obuke zaključi ugovor između pravnog lica i kandidata za vozača. Dozvolu za bavljenje osposobljavanjem kandidata za vozače neće moći da dobije pravno lice nad kojim je otvoren stečajni postupak, kao ni pravno lice kome je do datuma podnošenja zahteva ta dozvola oduzimana više od dva puta za poslednjih 10 godina. Uvedena je obaveza osnivanja ogranaka i upisivanja u registar privrednih društava, ukoliko privredno društvo obavlja i druge delatnosti osim osposobljavanja kandidata za vozače. Uvedena je obaveza privremenog prestanka rada u Zakonom predviđenim slučajevima. Dozvolu (licencu) za predavača teorijske nastave, instruktora i ispitivača izdaje pod propisanim uslovima Agencija. Obuku i ispit iz prve pomoći, koja je sastavni deo osposobljavanja kandidata za vozače i uslov za dobijanje vozačke dozvole sprovodi Crveni krst Srbije, a dozvolu (licencu) za predavača - ispitivača izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja. Ispitna pitanja za teorijski deo vozačkog ispita su javna, a njihova kombinacija sadržana u testu su službena tajna i određuje ih Ministarstvo unutrašnjih poslova.

11. Predviđeno je maksimalno vreme trajanja upravljanja vozilom za profesionalne vozače teretnih vozila, autobusa i skupova vozila. Propisana je i obaveza korišćenja tahografa ili drugog uređaja za beleženje trajanja upravljanja vozilom.

12. Među novinama koje se odnose na vozila pažnju zaslužuje uvođenje obaveze periodičnog pregleda uređaja za pogon vozila na gas, ugrađenih u motorna vozila. Takođe, uređen je postupak utiskivanja identifikacione oznake za vozila koja je nemaju ili je oštećena.

13. Dozvolu (ovlašćenje) za obavljanje tehničkog pregleda vozila neće moći da dobije pravno lice nad kojim je otvoren stečajni postupak, kao ni pravno lice kome je do datuma podnošenja zahteva ta dozvola oduzimana više od dva puta za poslednjih 10 godina. Uvedena je, u Zakonom predviđenim slučajevima, obaveza privremenog prestanka rada privrednog društva ovlašćenog za vršenje tehničkog pregleda vozila. Privredna društva ne mogu obavljati tehnički pregled vozila koja su na njih registrovana ili su ih uzela u zakup ili lizing, ili na kojima su vršila opravku u poslednjih 12 meseci, osim trolejbusa. Privredno društvo ovlašćeno za vršenje tehničkog pregleda vozila je dužno da obezbedi da se tehnički pregled vozila može obaviti tokom celog radnog vremena, a na zahtev MUP-a i van radnog vremena. Tehnički pregled vozila obavljaju licencirani kontrolori koji za to ispunjavaju propisane uslove. Licencu im na tri godine, uz mogućnost obnavljanja pod istim uslovima, izdaje Agencija. Neće je izdati kontroloru kome je do datuma podnošenja zahteva oduzimana više od dva puta za poslednjih 10 godina. Uveden je redovan šestomesečni tehnički pregled i za motorna vozila koja imaju ugrađene uređaje za davanje posebnih svetlosnih znakova ili se upotrebljavaju kao vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza; motorna i priključna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg, rent-a-car vozila, kao i za motorna vozila starosti preko 15 godina. Predviđen je, kao novina, kontrolni tehnički pregled vozila, koji se vrši po nalogu ovlašćenog lica MUP-a ili inspektora za drumski saobraćaj.

14. Registraciona nalepnica za vozilo izdaje se sa rokom važenja od jedne godine, ali se na zahtev vlasnika može izdati i na kraći rok (ne kraći od jednog meseca) za vozila od istorijskog značaja (oldtajmere) i motorna ili priključna vozila koja nisu prvenstveno namenjena za učestvovanje u saobraćaju. Za vozilo se neće izdati registraciona nalepnica (izvršiti registracija) ukoliko podnosilac zahteva nije izmirio sve novčane obaveze povodom učinjenih prekršaja propisanih ovim zakonom ili povodom povrede odredaba lokalnih propisa vezanih za poslove saobraćaja. U saobraćajnu dozvolu upisuje se, osim podataka o vlasniku, i podatak o primaocu finansijskog lizinga, odnosno zakupcu vozila. Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice (primalac lizinga) ne sme u saobraćaju na putu koristiti to vozilo pre nego što se podatak o korišćenju ne upiše u saobraćajnu dozvolu. Za privremeno uvezena vozila uvedena je zabrana korišćenja u saobraćaju na putu, dok se ne izvrši njihova registracija (privremena).

15. U odnosu na rešenja iz ranijih zakona, posebne mere su redefinisane i upotpunjene ovlašćenjima, sa ciljem da se poveća njihova delotvornost i otklone problemi uočeni u dosadašnjoj praksi saobraćajne policije. Posebnu pažnju zaslužuje ovlašćenje nadležnih organa za snimanje saobraćaja radi dokumentovanja saobraćajnih prekršaja i drugih činjenica od značaja za bezbednost i protočnost saobraćaja. U vezi sa ovlašćenjem za uklanjanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila bitna promena je da se uklanjanje može naložiti u roku koji ne može biti kraći od tri minuta (ranije 15 minuta). Pored ovlašćenja za uklanjanje vozila uvedeno je i ovlašćenje policijskih službenika da premeste ili nalože da se vozilo premesti u određenim slučajevima, i to o trošku vozača, vlasnika ili korisnika vozila.

16. U poglavlju o kaznenim odredbama utvrđene su posebne nadležnosti u prekršajnom postupku. Među njima značajno je rešenje koje odnosi na pravna lica i preduzetnike ukoliko su učinioci prekršaja za koje je predviđena samo novčana kazna, a za čije je sprovođenje nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova. U tom slučaju, prekršajni postupak u prvom stepenu vodi se pred organom državne uprave nadležnim za sprovođenje zakona. Ukinuta je dosadašnja mogućnost tzv. mandatnog kažnjavanja, tako da će se ubuduće naplata kazne za prekršaje za koje je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu vršiti putem izdavanja na licu mesta naloga za plaćanje kazne. Druge važne promene svode se na uvođenje sistema kaznenih poena po uzoru na većinu zemalja Evropske unije, definisanje verodostojne isprave o prekršaju radi ubrzanja postupka, lakšeg dokazivanja i sprečavanja zloupotreba procesnih prava, kao i na činjenje odgovornim vlasnika vozila u slučajevima kada je drugom poverio vozilo na upravljanje.

Zaključak

1. Zakon se primenjuje po isteku šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu (osim člana 273), što znači da treba da bude primenjen od 11.12.2009. godine.

2. Odredbe Zakona koje se odnose na kaznene poene primenjuju se danom početka primene Zakona o prekršajima, što znači da kazneni poeni treba da budu primenjeni od 1.1.2010. godine.

3. Odredbe Zakona koje treba bliže urediti podzakonskim aktima primenjuju se posle donošenja tih akata, a rok za donošenje tih akata je šest meseci od dana početka primene Zakona, tj. od 11.12.2009. godine, što znači da ove odredbe Zakona treba da budu primenjene najkasnije od 11.6.2010. godine.

4. Zakonom su uvedene značajne novine, kao pretpostavka za neophodno poboljšanje stanja bezbednosti saobraćaja na putevima.

5. Rokovi za početak primene Zakona i pojedina zakonska rešenja, a u manjoj meri i stručna obrada njegovih odredaba tekstualno spornog sadržaja koje će zahtevati pojašnjenja i korekcije, biće ne mali izazov za potpuno oživotvorenje Zakona u predviđenom periodu. U praksi, savladavanje tog izazova najviše će zavisiti od toga da li će se pravovremenim preduzimanjem predviđenih mera i radnji održati rokovi za početak primene i primenu Zakona u njegovom punom kapacitetu. U normativi, savladavanje tog izazova najviše će zavisiti od brzine kojom će biti realizovano 66 ovlašćenja za donošenje izvršnih propisa za izvršavanje Zakona. Razume se, pored brzine, oba procesa zavisiće i od kvaliteta tih mera i radnji, odnosno propisa.
Tanja Dugonjic
 
Postovi: 8
Pridružio se: Pon Avg 17, 2009 12:43 pm


Povratak na Prekršajno pravo

Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost

cron